Aktualności

Sądowe wezwania nie tylko przez pocztę

Zgodnie z ostatnią dużą nowelizacją procedury cywilnej od 8 września 2016 r. sądy cywilne będą mogły wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uznają za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), jeżeli uznają to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy.
Czytaj więcej ›

Napisano w Aktualności

Nowe formy cywilnoprawnych czynności prawnych

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.), która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. wprowadziła do naszego porządku prawnego nową formę czynności prawnych – formę dokumentową czynności prawnych. Nowa forma czynności prawnych ma na celu usprawnienie dokonywania czynności prawnych, a jednocześnie zagwarantować, że dokumenty będą pełnić określoną dla nich w procedurze cywilnej funkcję dowodową. Forma ta w istocie już funkcjonowała w praktyce obrotu, nowelizacja w istocie ma na celu nadanie prawnych ram omawianej regulacji.
Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Komornik sam wybierze, w jaki sposób prowadzić egzekucję

Obowiązujące do niedawna przepisy w zakresie postępowania egzekucyjnego zobowiązywały wierzyciela do każdorazowego wskazania sposobu egzekucji. Kwestia ta była problematyczna, jeżeli wierzyciel nie znał składników majątku dłużnika, przez co nie mógł wskazać, jaki rodzaj postępowania będzie najskuteczniejszy.
Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

W procesie medycznym związek przyczynowy nie musi być ustalony w sposób pewny

W ten sposób wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu prowadzonym pod sygnaturą akt V ACa 723/15. Sąd ten potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą oraz poglądy judykatury w tym zakresie.
Przedmiotowa sprawa dotyczyła odpowiedzialności za szkody na zdrowiu (roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała i wywołanie rozstroju zdrowia) wyrządzone Czytaj więcej ›

Napisano w Aktualności

Pozew nie musi zawierać przyczyn, dlaczego strony nie próbowały mediacji.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACz 823/16 stwierdził, że brak jest podstaw do zwrotu pozwu z tego powodu, że powód nie wskazał, czy podejmował przedsądowe próby mediacji z pozwanym. Informacja tego rodzaju nie stanowi bowiem warunku formalnego pozwu.
Czytaj więcej ›

Napisano w Aktualności