Komornik sam wybierze, w jaki sposób prowadzić egzekucję

Obowiązujące do niedawna przepisy w zakresie postępowania egzekucyjnego zobowiązywały wierzyciela do każdorazowego wskazania sposobu egzekucji. Kwestia ta była problematyczna, jeżeli wierzyciel nie znał składników majątku dłużnika, przez co nie mógł wskazać, jaki rodzaj postępowania będzie najskuteczniejszy.

Komornik zaś nie mógł zastosować sposobu egzekucji, którego nie wskazał sam wierzyciel. W praktyce wierzyciele często otrzymywali od komorników stosowne sugestie, co do sposobu prowadzenia egzekucji, wydłużało to jednak w znaczący sposób postępowanie, wymagało to bowiem każdorazowo pisemnego wniosku wierzyciela. Dotychczasowe przepisy były też nierzadko problematyczne dla wierzycieli, którzy samodzielnie (bez fachowej pomocy radcy prawnego lub adwokata) prowadzili postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.), wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia komornikowi prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Wierzyciel nadal może jednak wskazać wybrane sposoby egzekucji i jest to wtedy wiążące dla komornika.
Wskazana nowelizacja postępowania egzekucyjnego jest bardzo praktyczna, w efekcie powinna przyspieszyć samo postępowanie oraz spowodować wyższą ściągalność należności wierzycieli przez komorników.

Napisano w Bez kategorii