Nowe formy cywilnoprawnych czynności prawnych

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.), która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. wprowadziła do naszego porządku prawnego nową formę czynności prawnych – formę dokumentową czynności prawnych. Nowa forma czynności prawnych ma na celu usprawnienie dokonywania czynności prawnych, a jednocześnie zagwarantować, że dokumenty będą pełnić określoną dla nich w procedurze cywilnej funkcję dowodową. Forma ta w istocie już funkcjonowała w praktyce obrotu, nowelizacja w istocie ma na celu nadanie prawnych ram omawianej regulacji.

Zgodnie z nową regulacją prawną forma dokumentowa występuje wówczas, gdy oświadczenie woli zostanie złożone w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej to oświadczenie. Przez pojęcie dokumentu należy zaś rozumieć nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Postać tego nośnika może być różnorodna – może to być papier, jak również plik komputerowy – istotne jest jednak, aby sposób zapisania na nim informacji umożliwiał jej utrwalenie i odtworzenie. Forma dokumentowa oświadczenia woli nie wymaga złożenia podpisu, rozumianego zgodnie z obowiązującym prawem jako podpis własnoręczny lub elektroniczny.

Ustawodawca postanowił, że w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, dla rozwiązania takiej umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia będzie wystarczające zachowanie formy dokumentowej. Jest to przepis dyspozytywny więc regułę tę mogą zmodyfikować same strony czynności prawnej.

Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące reguł dowodowych formy pisemnej czynności prawnej znajdą zastosowanie do formy dokumentowej niemal w pełnej rozciągłości. Oznacza to przykładowo, że formy te będą zastrzeżone pod rygorem nieważności tylko wtedy, gdy przepis szczególny będzie tak stanowić lub strony czynności prawnej same tak zastrzegą. W pozostałych przypadkach zastrzeżenie formy dokumentowej będzie zastrzeżeniem ad probationem (dla celów dowodowych). Istotne jest przy tym to, że ograniczenia dowodowe formy ad probationem nie znajdą zastosowania do czynności prawnych między przedsiębiorcami.

Wskazana nowelizacja prawa cywilnego cechuje się dużą doniosłością praktyczną, reguluje i systematyzuje bowiem obszar który już uprzednio funkcjonował w obrocie gospodarczym.

Napisano w Bez kategorii