Wynagrodzenie

Kancelaria Radcy Prawnego
Damian Pankiewicz
ul. Henryka Sienkiewicza 67/7
50-349 Wrocław

Biuro: ul. Bożka 15, 55-220 Jelcz-Laskowice

Tel.: + 48 721 39 33 44
Email: biuro@kancelaria-pankiewicz.pl

Untitled-2

Ze względu na odmienny stopień skomplikowania poszczególnych spraw, każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie. Kancelaria dokonuje wyceny na podstawie informacji oraz dokumentów przekazanych przez Klienta drogą elektroniczną, pocztową lub w trakcie umówionego spotkania. Za dokonanie wyceny zlecenia Kancelaria nie pobiera żadnych opłat.

Kancelaria rozlicza się z klientami zarówno według stawki godzinowej, jak również na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego.

Przedsiębiorcom, których zakres prowadzonej działalności wymaga stałej i bieżącej pomocy we wszystkich jej aspektach oferujemy stałą obsługę prawną na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego. Współpraca z Kancelarią w tej formie gwarantuje obniżenie miesięcznych kosztów usług prawnych. Kancelaria zapewnia bezpłatny audyt przedsiębiorcy, który umożliwia dopasowanie rozwiązań dotyczących zakresie i kosztu stałej obsługi do indywidualnych potrzeb.

Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia w formie tzw. premii za sukces (ang. success fee). W takim przypadku Klient uiszcza na rzecz Kancelarii niewielkie wynagrodzenie ryczałtowe. Pozostała część wynagrodzenia jest ustalana w postaci części ułamkowej dochodzonej należności. Premia przypada Kancelarii wyłącznie w przypadku zakończenia zleconej sprawy w sposób satysfakcjonujący dla Klienta.
Klientom indywidualnym (konsumentom) Kancelaria zapewnia doraźną pomoc prawną na podstawie jednorazowych zleceń, indywidualnie ustalanych i wycenianych.
Kancelaria przed przyjęciem zlecenia zawsze informuje o wszelkich kosztach ponoszonych przez klienta w związku z daną sprawą.

Poniżej przedstawiamy wycenę przykładowych spraw w formie pojedynczego zlecenia (stawki w kwotach netto):
- porady prawne od 100 zł
- tworzenie projektów umów, uchwał, opiniowanie umów od 150 zł
- sporządzenie pisemnej opinii prawnej od 500 zł
- sporządzenie projektu umowy, pisma procesowego od 200 zł
- stwierdzenie nabycia spadku od 600 zł
- dział spadku od 1000 zł
- rozwód bez orzekania o winie od 1500 zł
- rozwód z orzekaniem o winie od 3000 zł
- ustalenie prawa do alimentów od 500 zł
- dochodzenie zaległych świadczeń pracowniczych od 300 zł

Sprawy sądowe:
Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w I i II instancji są indywidualnie uzgadniane, w zależności od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu.
W zakresie wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy Kancelaria kieruje się wysokością „stawek urzędowych”, tj. stawek minimalnych kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.