Sądowe wezwania nie tylko przez pocztę

Zgodnie z ostatnią dużą nowelizacją procedury cywilnej od 8 września 2016 r. sądy cywilne będą mogły wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uznają za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), jeżeli uznają to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy.

Wezwanie dokonane w ten sposób będzie skuteczne, jeżeli będzie niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata.
Zmiana ta wynika z dodania do ustawy nowego art. 149 [1] k.p.c. dodanego ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.).

Napisano w Aktualności