Pozew nie musi zawierać przyczyn, dlaczego strony nie próbowały mediacji.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACz 823/16 stwierdził, że brak jest podstaw do zwrotu pozwu z tego powodu, że powód nie wskazał, czy podejmował przedsądowe próby mediacji z pozwanym. Informacja tego rodzaju nie stanowi bowiem warunku formalnego pozwu.

Sprawa trafiła do Sądu na skutek zażalenia powoda (w sprawie o zapłatę) na zarządzenie Sądu Okręgowego o zwrocie pozwu na skutek nieuzupełnienia braków formalnych pozwu w postaci braku wskazania przez powoda, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, powód został zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. Sprawa dotyczyła więc niedawno nowelizowanego art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej k.p.c.), który do wymogów formalnych pozwu zalicza wskazanie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Sąd Apelacyjny uznał zażalenie powoda za uzasadnione. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd ten wskazał, że zwrot pozwu możliwy jest tylko wówczas gdy strona nie usunie w terminie braków konstrukcyjnych (formalnych) pozwu, przez które pozew nie może otrzymać prawidłowego biegu. Kodeks postępowania cywilnego wyszczególnia braki formalne pozwu w art. 187 k.p.c., a także w art. 126 k.p.c. i 126(1) k.p.c.

Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego o zwrocie pozwu był art. 130 k.p.c., który stanowi w § 1 tego przepisu, że jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Zgodnie zaś z treścią art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Informacja o rozmowach stron na etapie przedsądowym nie jest niezbędna w pozwie. Okoliczność tego rodzaju, nie uniemożliwia bowiem nadania sprawie biegu. Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że z tego też względu nieprzedstawienie tej informacji w pozwie nie może skutkować zwrotem pisma.
Orzeczenie ma istotne znaczenie w zakresie wykładni przepisu art. 187 k.p.c. w zakresie niedawnej nowelizacji tego przepisu, oraz ogromne znaczenie praktyczne w sprawach o zapłatę.

Napisano w Aktualności

Fatal error: Allowed memory size of 314572800 bytes exhausted (tried to allocate 91 bytes) in /users/kuriata/home/www/kancelaria-pankiewicz/wp-includes/cache.php on line 570