Przedsiębiorcy

Kancelaria Radcy Prawnego
Damian Pankiewicz
ul. Henryka Sienkiewicza 67/7
50-349 Wrocław

Biuro: ul. Bożka 15, 55-220 Jelcz-Laskowice

Tel.: + 48 721 39 33 44
Email: biuro@kancelaria-pankiewicz.pl

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców na każdym jej polu i etapie. Pomoc prawna obejmuje stałą obsługę prawną firmy, doradztwo prawne, udział w negocjacjach handlowych, audyt prawny, prawne wsparcie procesu inwestycyjnego. W szczególności kancelaria zajmuje się zagadnieniami prawnymi należącymi do następujących gałęzie prawa:

Prawo cywilne

 • Dochodzenie należności
 • Dochodzenie odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością
 • Sporządzanie umów
 • Opiniowanie umów
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Spory z pracownikami powstałe na gruncie trwających i zakończonych stosunków pracy
 • Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania oraz po zakończeniu stosunku pracy
 • Kontrakty menadżerskie
 • Zwolnienia z pracy
 • Sporządzanie regulaminów pracy wynagrodzenia i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy

Prawo spółek handlowych

 • Sporządzenie oraz opiniowanie umów spółek,
 • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Sporządzanie protokołów walnych zgromadzeń spółki, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej

Prawo administracyjne – postępowania administracyjne ogólne oraz podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne

 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • Reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo konsumenckie

 • Reprezentacja przedsiębiorców w sporach z konsumentami
 • Opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem konsumenckim

Ochrona danych osobowych

 • Opiniowanie stosowanych praktyk pod kątem zgodności  z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych

Prawo ochrony konkurencji

 • Pomoc prawna w postępowaniach z wniosku i przeciwko przedsiębiorcy

 Prawo Internetu i obrotu elektronicznego

 • Kompleksowa pomoc prawna w bieżącej działalności e-commerce
 • Tworzenie regulaminów sklepów internetowych
 • Opiniowanie regulaminów sklepów internetowych

 Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości/wszczęcie postępowania układowego
 • Zgłoszenie wierzytelności
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym